Miedziane przewody spawalnicze

W tej kategorii produktów oferujemy elastyczne miedziane przewody spawalnicze w os³onie gumowej TYPU OS wykorzystywane do wykonania przy³±czy wysoko pr±dowych urz±dzeñ spawalniczych. Spo¶ród ich wielu zastosowañ nale¿y wymieniæ przy³±cza masowe oraz przy³±cza elektrodowe. Przewody sprzedawane s± na metry wed³ug ¿yczenia klienta. Ponadto mo¿emy zakoñczyæ je odpowiedni± koñcówk± wed³ug waszych potrzeb.

Brak produktw w tej kategorii.
 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.