Przecinarki plazmowe

CI├ŐCIE PLAZMOWE TO ELEKTROPOWIETRZNA METODA RZDZIELANIA METALI

TROCH├Ő TEORII O CI├ŐCIU PLAZMOWYM

Ci├¬cie plazmowe jest to metoda polegaj┬▒ca na wykorzystaniu ┬│uku plazmowego pozwalaj┬▒cego na ci├¬cie wszystkich materia┬│├│w przewodz┬▒cych pr┬▒d elektryczny. Znalaz┬│a ona zastosowanie w przemy┬Âle w latach 50-tych ubieg┬│ego wieku. Rozw├│j technologii ci├¬cia oraz specjalistycznych urz┬▒dze├▒ pozwoli┬│ na rozszerzenie zakresu zastosowa├▒ ci├¬cia plazmowego z wcze┬Âniej rozwini├¬tego ci├¬cia stali austenitycznych i stop├│w lekkich o stale niskostopowe. Olbrzymi rozw├│j tej technologii spowodowa┬│, ┬┐e w pewnych warunkach ci├¬cie plazmowe sta┬│o si├¬ konkurencyjne dla takich proces├│w jak np. ci├¬cie laserowe czy ci├¬cie gazowe. Ponadto w zale┬┐no┬Âci od wielko┬Âci produkcji, jak i potrzeby osi┬▒ganej jako┬Âci powierzchni i powtarzalno┬Âci wymiar├│w procesy ci├¬cia termicznego mog┬▒ by├Ž prowadzone manualnie, p├│┬│automatycznie i automatycznie (CNC).

Plazmotw├│rczy gaz, przep┬│ywaj┬▒c przez ┬│uk elektryczny jarz┬▒cy si├¬ mi├¬dzy elektrodami, ulega jonizacji i dzi├¬ki du┬┐emu zag├¬szczeniu mocy wytwarza strumie├▒ plazmy (zjonizowanego gazu). Dysza zamontowana w palniku skupia ┬│uk plazmowy. Ch┬│odzone ┬Âcianki dyszy powoduj┬▒ zaw├¬┬┐anie kolumny ┬│uku. Wysoka temperatura w j┬▒drze ┬│uku plazmowego i bardzo du┬┐a pr├¬dko┬Â├Ž strumienia plazmy (energia kinetyczna) to zjawiska powoduj┬▒ce, ┬┐e materia┬│ jest stopiony i wydmuchany ze szczeliny.
Gaz plazmotw├│rczy musi charakteryzowa├Ž si├¬ wysok┬▒ entalpi┬▒ i du┬┐┬▒ przewodno┬Âci┬▒ ciepln┬▒ oraz mo┬┐liwie najmniejszym potencja┬│em dysocjacji i jonizacji oraz du┬┐ym ci├¬┬┐arem cz┬▒steczkowym.
Do ciêcia plazmowego wykorzystywane s± m.in.:
- powietrze - najcz├¬┬Âciej stosowany gaz plazmotw├│rczy przy ci├¬ciu metalu, 
- argon - doskona┬│y sk┬│adnik gazowy do zajarzenia i podtrzymywania ┬│uku stosowany w mieszaninie z wodorem,
- wodór - do ciêcia stali austenitycznych i stopów lekkich u¿ywany w po³±czeniu z argonem lub azotem,
- azot - zapewnia ci├¬cie z du┬┐ymi pr├¬dko┬Âciami bez utlenienia kraw├¬dzi i ogranicza powstawanie nawis├│w;
- tlen - stosowany do wydajnego ciêcia stali niskostopowych gwarantuje uzyskanie g³adkiej powierzchni ciêtego materia³u, wolnej od nawisów i tlenków..
Do zalet ci├¬cia plazmowego mo┬┐na zaliczy├Ž:
- du┬┐┬▒ g┬│adko┬Â├Ž ci├¬tych powierzchni oraz mo┬┐liwo┬Â├Ž ukosowania i ┬┐┬│obienia plazmowego,
- pewny i powtarzalny zap³on ³uku pilotuj±cego niezale¿nie od pokrycia ciêtych materia³ów warstw± rdzy lub lakieru,
- wyd³u¿ony czas pracy elementów zu¿ywalnych dziêki stosowaniu odpowiednich systemów,
- w pe³ni zautomatyzowane ciêcie za pomoc± systemów maszynowych.

                         

Podstawowe parametry ciêcia plazmowego to:
- natê¿enie pr±du w A.
- napiêcie ³uku w V.
- pr├¬dko┬Â├Ž ci├¬cia w m/min.
- rodzaj i ci┬Ânienie w MPa (bar) oraz nat├¬┬┐enie przep┬│ywu gazu plazmowego w l/min najnowszej generacji urz┬▒dzenia maj┬▒ najni┬┐sze zapotrzebowanie w gaz plazmowy,
- rodzaj i konstrukcja elektrody.
- ┬Ârednica dyszy zaw├¬┬┐aj┬▒cej w mm.
- po³o¿enie palnika wzglêdem ciêtego przedmiotu.


Przy r├¬cznym ci├¬ciu plazmowym operator reguluje jedynie pr├¬dko┬Â├Ž ci├¬cia i odleg┬│o┬Â├Ž dyszy od ci├¬tego przedmiotu, a pozosta┬│e parametry s┬▒ sta┬│e, utrzymywane uk┬│adem steruj┬▒cym urz┬▒dzenia na nastawionym przez operatora poziomie. Nat├¬┬┐enie pr┬▒du decyduje o temperaturze i energii ┬│uku plazmowego. St┬▒d wynika,┬┐e gdy zwi├¬ksza si├¬ nat├¬┬┐enie pr┬▒du, zwi├¬ksza si├¬ pr├¬dko┬Â├Ž ci├¬cia lub przy danej pr├¬dko┬Âci ci├¬cia mo┬┐liwe jest ci├¬cie materia┬│├│w o wi├¬kszej grubo┬Âci, lecz maleje znacznie trwa┬│o┬Â├Ž elektrod. Zbyt du┬┐e nat├¬┬┐enie pr┬▒du sprawia, e pogarsza si├¬ jako┬Â├Ž ci├¬cia, zwi├¬ksza si├¬ szeroko┬Â├Ž szczeliny, pojawiaj┬▒ si├¬ zaokr┬▒glenia g├│rnych
kraw├¬dzi i odchylenie od prostopad┬│o┬Âci. Zbyt ma┬│e nat├¬┬┐enie pr┬▒du powoduje pocz┬▒tkowo pojawienie si├¬ nawis├│w metalu przy dolnej kraw├¬dzi, a nast├¬pnie brak przeci├¬cia. Napi├¬cie ┬│uku plazmowego decyduje o sprawnym przebiegu procesu ci├¬cia plazmowego i st┬▒d musi by├Ž dok┬│adnie sterowane. W zale┬┐no┬Âci od nat├¬┬┐enia pr┬▒du napi├¬cie ┬│uku, ze wzgl├¬du na bardzo du┬┐y stopie├▒ koncentracji plazmy ┬│uku, wynosi 50 ├Ě 200 V. ┬Čr├│d┬│a pr┬▒du musz┬▒ wi├¬c mie├Ž napi├¬cie biegu ja┬│owego ok. 150 ├Ě 400 V. Dzi├¬ki du┬┐ej energii cieplnej ┬│uku plazmowego proces ci├¬cia mo┬┐e by├Ž prowadzony w stosunkowo szerokim zakresie pr├¬dko┬Âci ci├¬cia.
Pr├¬dko┬Â├Ž ci├¬cia decyduje o jako┬Âci ci├¬cia, zw┬│aszcza w przypadku ci├¬cia r├¬cznego. Gdy zwi├¬ksza si├¬ pr├¬dko┬Â├Ž ci├¬cia, spada jako┬Â├Ž ci├¬cia, maleje szeroko┬Â├Ž szczeliny ci├¬cia, pojawia si├¬ trudny do usuni├¬cia nawis metalu przy dolnej kraw├¬dzi i ostatecznie brak przeci├¬cia. Zbyt ma┬│a pr├¬dko┬Â├Ž ci├¬cia prowadzi do zwi├¬kszenia szeroko┬Âci szczeliny ci├¬cia i zaokr┬▒glenia g├│rnej kraw├¬dzi oraz wi├¬ksz┬▒ szeroko┬Â├Ž u g├│ry ni u do┬│u szczeliny, jak i pojawienia si├¬ nawisu metalu i u la przy dolnej kraw├¬dzi. Pr├¬dko┬Â├Ž wyp┬│ywu strumienia plazmy z palnika oraz jego temperatura zale┬┐ne s┬▒ od nat├¬┬┐enia pr┬▒du, ┬Ârednicy i kszta┬│tu dyszy zaw├¬┬┐aj┬▒cej i
odleg┬│o┬Âci palnika od ci├¬tego przedmiotu, ale r├│wnie od rodzaju gazu plazmowego i jego ci┬Ânienia. W zale┬┐no┬Âci od rodzaju ci├¬tego materia┬│u s┬▒ stosowane r├│┬┐ne gazy plazmowe. G┬│├│wnie s┬▒ to: tlen, powietrze ,azot, argon oraz mieszanki: argon wod├│r i azot wod├│r. W pierwszych urz┬▒dzeniach do ci├¬cia plazmowego by┬│ stosowany wy┬│┬▒cznie argon i mieszanki argon wod├│r. Ze wzgl├¬du na wysok┬▒ cen├¬ tych gaz├│w rozw├│j ci├¬cia plazmowego zmierza┬│ nie tylko w kierunku zwi├¬kszenia jako┬Âci i pr├¬dko┬Âci ci├¬cia, lecz r├│wnie zast┬▒pienia argonu znacznie ta├▒szymi gazami. Pocz┬▒tkowo by┬│ to azot, a nast├¬pnie powietrze i tlen. a podobne pr├¬dko┬Âci ci├¬cia przy mniejszym nat├¬┬┐eniu pr┬▒du.

 najnowsza generacja przecinarek plazmowych

 

zobacz jak s┬▒ zabezpieczone najnowsze urz┬▒dzenia przed uszkodzeniem 

<
 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrze┐one. All Rights Reserved.