Spawarki elektrodowe MMA

Ta kategoria produktów zawiera dwie grupy urz±dzeñ spawalniczych przeznaczonych do spawania elektrod± otulon±.
Ka¿da z tych grup urz±dzeñ zosta³a podzielona na urz±dzenia spawalnicze o pr±dzie spawania do 200Amper i powy¿ej 200Amper.
Powinni wszyscy wiedzieæ dlaczego najczê¶ciej nasi klienci kupuj± spawarki inwertorowe. Powodów jest kilka.
Obecn± tendencj± rynku spawalniczego jest coraz wiêksze stosowanie technologii inwertorowej w produkcji urz±dzeñ spawalniczych.
Tego typu urz±dzenia szczególnie polecane w obecnej dobie kryzysu energetycznego cechuje szereg zalet spo¶ród których nale¿y nadmieniæ:
  • - ma³e gabaryty (praktycznie 10 razy mniejsze i l¿ejsze s± inwertory od konwencjonalnych spawarek);
  • - ma³y pobór mocy z sieci energetycznej i wysoka sprawno¶æ urz±dzeñ;
  • - idealna wspó³praca z nowoczesnymi systemami zabezpieczeñ przeciwpora¿eniowych;
  • - mo¿liwo¶æ pracy na przed³u¿aczach sieciowych o d³ugo¶ci powy¿ej 100 a nawet 200 metrów;
  • - wspó³praca z agregatami pr±dotwórczymi;
  • - standardowo wbudowana funkcja antyprzyklejeniowa u³atwiaj±ca zajarzenie ³uku;
  • - mo¿liwo¶æ stosowania urz±dzeñ w miejscach o podwy¿szonej wilgotno¶ci z wykorzystaniem funkcji VRD.

 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.