Urz±dzenia spawalnicze MIG/MAG

Urz±dzenia spawalnicze przeznaczone do spawania metod± MIG/MAG potocznie znane pod nazw± migomaty lub pó³automaty spawalnicze w tej kategorii zosta³y podzielone na:
  • pó³automaty konwencjonalne wykonane w technologii transformatorowej;
  • pó³automaty wykonane w technologii inwertorowej (ze sterowaniem analogowym, synergicznym, mig puls oraz adaptacyjnym.)
Ka¿da z tych grup urz±dzeñ posiada wersjê:
  • kompaktow± z mechanizmem podawania drutu wewn±trz ¼ród³a spawalniczego;
  • dzielon± z oddzielnym podajnikiem (mechanizmem podawania drutu);
Pó³automaty spawalnicze idealnie nadaj± siê do spawania cienkich i grubych materia³ów z grupy stali nisko i wysokowêglowych, aluminium oraz lutospawania blach ocynkowanych lub aluminizowanych.
W przypadku zainteresowania urz±dzeniami w kwocie powy¿ej 6000 z³ brutto przed zakupem istnieje mo¿liwo¶æ bezp³atnej demonstracji u klienta. POLECANA OPCJA.
 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.