Przy³bice spawalnicze

W tej kategorii produktów znajdziesz przy³bice spawalnicze samo¶ciemniaj±ce aktywne z p³ynn± lub jedno-, dwu- lub trój progow± regulacj± zaciemnienia oraz przy³bice pasywne z filtrem o sta³ym zaciemnieniu.

  • Przy³bice spawalnicze o elektronicznym zaciemnieniu najczê¶ciej maj± zastosowanie przy spawaniu metod± TIG oraz Metod± Mig/Mag.
  • W zale¿no¶ci od potrzeb przy doborze przy³bicy nale¿y szczególnie zwracaæ uwagê na szybko¶æ reakcji elektroniki po zajarzeniu ³uku. Najwy¿szej technologii uk³ady zaciemnienia posiadaj± najkrótsze czasy reakcji rzêdu kilku milisekund.

 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.